• София, пк 1111, ул. Постоянство 67Б

    тел. +359 885 57 49 66, +359 887 51 71 36

КАКВО Е ОБВЪРЗАН АГЕНТ?
• отправя покани до клиенти за сключване на сделки
• предлага финансови инструменти
• приема и предава нареждания от клиенти
• предоставя съвети на клиенти или потенциални клиенти по отношение на сделки с финансови инструменти или предлаганите от инвестиционен посредник услуги
• срещу възнаграждение от името и на пълна и безусловна отговорност на един инвестиционен посредник

ПРАВНА РАМКА
• Директива 2014/65/ЕС (MiFID 2)
• Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)
• Делегиран регламент (ЕС) 2017/1018 за допълване на Директива 2014/65/ЕС (RTS)
• Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565 за допълване на Директива 2014/65/ЕС (RTS) c Технически стандарт за изпълнение (ITS) – изготвен е проект на Делегиран регламент, който предстои да се приеме от ЕК и публикува в Официален вестник на ЕС
(https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2 015/11/2015-esma-1006_- _mifid_ii_final_report_on_mifid_ip_technical_standards.pdf)

ФОРУМ И АНАЛИЗИ